مغازه ای به اجاره رفته صاحب مغازه فوت میشه ...

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

مغازه ای به اجاره رفته صاحب مغازه فوت میشه و وراث از مستاجر میخوان که مغازه رو خالی کنه ولی مستاجر طبق اجاره نامه وقت داره آیا وراث میتونن مستاجر رو بیرون کنند؟

مطابق ماده 497 قانون مدنی (عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستا جر باطل نمی شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد) به اجاره نامه خود نگاه کنید اگر چنین چیزی شرط نشده باشد خیر نمی توانند و اجاره نامه تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است.